Спазване изискванията на:

  • Световна здравна организация
  • Наредба 39 на ИАЛ
  • Добра дистрибуторска практика
  • Специални оперативни процедури
  • Температурен контрол
  • Температурна карта
  • Контрол на вредителите
  • Специализирана пожарна безопасност
  • Видео контрол и ограничен достъп 24/7
  • Квалифициран персонал

Професионални логистични услуги